ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

1. หัวหน้าช่างซ่อมจักร

รายละเอียดงาน : 
1. ซ่อมจักรเย็บผ้า ดูแลทีมงานให้ทำงานให้เรียบร้อย
2.และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร : 
1. เพศชาย
2. วุฒิการศึกษาไม่จำกัด 
3. มีความรู้ด้านเทคนิคไฟฟ้า
4. ขยัน ซื้อสัตย์ อดทน ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี
5. สามารถขับรถยนต์และมอเตอร์ไซต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-----------------

2. ช่างซ่อมจักร

รายละเอียดงาน : 
   ซ่อมจักรเย็บผ้าและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร : 
1. เพศชาย
2. วุฒิการศึกษาไม่จำกัด 
3. มีความรู้ด้านเทคนิคไฟฟ้า
4. ขยัน ซื้อสัตย์ อดทน ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี
5. สามารถขับรถยนต์และมอเตอร์ไซต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-----------------

3. ช่างซ่อมจักรปัก

รายละเอียดงาน : 
1. ซ่อมจักรปัก อุตสาหกรรม 
2.และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร : 
1. เพศชาย
2. วุฒิการศึกษาไม่จำกัด 
3. มีความรู้ด้านเทคนิคไฟฟ้า
4. ขยัน ซื้อสัตย์ อดทน ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี
5. สามารถขับรถยนต์และมอเตอร์ไซต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-----------------

4. ช่างตัดผ้า

รายละเอียดงาน : 
1. ซ่อมจักรปัก อุตสาหกรรม
2.และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร : 
1. เพศชาย
2. วุฒิการศึกษาไม่จำกัด 
3. ขยัน ซื้อสัตย์ อดทน ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี

-----------------

5. ช่างแพทเทิร์น

รายละเอียดงาน : 
1. ซ่อมจักรปัก อุตสาหกรรม
2.และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร : 
1. เพศชาย/หญิง
2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี
3. อายุไม่เกิน 35 ปี 
4. ถ้ามีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-----------------

6. ล่ามภาษาจีน

รายละเอียดงาน :
1. ติดต่อประสานกับโรงงานจีน การส่งชิบปิ้ง แปลเอกสารจีน
2.และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร : 
1. เพศชาย/หญิง
2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี
3. อายุไม่เกิน 35 ปี 
4. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-----------------

7. เซลล์ ขายจักรเย็บผ้า

รายละเอียดงาน : 
1. เสนอขายและปิดการขายให้ได้ตามเป้าหมาย
2.ใช้โปรแกรม exel ได้ และสื่อโซเชียลในการขายได้ 
3.และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร : 
1. เพศชาย/หญิง
2. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-----------------

8. แอดมิน ออนไลน์

รายละเอียดงาน : 
1. ประสานงานและตอบคำถามลูกค้า ในออนไลน์ทั้งหมด
2.ใช้โปรแกรม exel ได้
3.และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร : 
1. เพศชาย/หญิง
2. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-----------------

9. เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป

รายละเอียดงาน : 
1. ติตตามบัญชี ขาย, ลูกหนี้,เจ้าหนี้,ซื้อ
2. จัดทำและตรวจสอบกระทบยอดบัญชีต่างๆ
3. จัดทำรายงานภาษีต่างๆ
4. ตรวจสอบและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ
5. คีย์บัญชีรายรับ-รายจ่าย
6. และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร : 
1. เพศชาย/หญิง
2. วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
3. มีความชำนาญโปรแกรม Expressl และใช้โปรแกรม Excel คล่อง
4. ขยัน ละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
5. ซื่อสัตย์ อดทด มีความรับผิดชอบสูง
6. ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
7. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-----------------

10. เจ้าหน้าที่สต็อกสำเร็จรูป

รายละเอียดงาน : 
1. ประสานงานและตอบคำถามลูกค้า ในออนไลน์ทั้งหมด
2.ใช้โปรแกรม exel ได้
3.และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร : 
1. เพศชาย/หญิง
2. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-----------------

11. พนักงานสโตร์สินค้าชาย

รายละเอียดงาน : 
1. จัดของ ส่งของ นับรายการสินค้า
2.ใช้โปรแกรม exel ได้ และคีย์รายการสินค้าเข้าและออก
3.และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร : 
1. เพศชาย/หญิง
2. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-----------------

12. ผู้จัดการฝ่ายผลิต

รายละเอียดงาน : 
1. วางแผนต้านกำลังคน ให้สอดคล้องกับแผนการผลิต
2. กำกับดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาทำการผลิตให้มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหางานระหว่างงานผลิต
3. วางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคนวัตฤดิบ ให้เหมาะสมกับการผลิต ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลทรัพย์สินของลูกค้าระหว่างผลิต กำหนดพื้นที่การจัดวางที่อยู่ในระบบการผลิต
4. ประสบการณ์ทำงานการ์เมนท์ ไม่น้อยกว่า3 ปี
5. วางแผนด้านกำลังคน ให้สอดคล้องกับแผนการผลิต
6. ควบคุมกระบวนการผลิต และควบคุมการปฏิบัติงนของพนักงานในแผนกให้เป็นไปตามแผนการผลิต และเป้าหมาย
7. ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาหน้างานให้กับพนักงานในฝ่ายผลิต
8. วางแผน ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน
9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร : 
1. เพศชาย/หญิง
2. ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ทำงานการ์เมนท์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. หากมีประสบการณ์ทำเสื้อโปโล เสื้อยูนิฟอร์มจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. การใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

-----------------

13. การตลาดออนไลน์ ยิงแอด

รายละเอียดงาน : 
1. มีความรู้ในด้านการจัดการโฆษณาบนแพตฟอร์ม facebook, ig , google ads, และ line และสื่อออนไลน์ทางการตลาดในธุรกิจแฟชั่น
2. วางแผนการจัดการโฆษณา อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยปรับเปลี่ยนการจัดโฆษณาให้เหมาะสมกับสถานการ
3. วิเคราะห์และเลือกกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน
4. มีความรู้ในต้านการใช้เครื่องมือเชิงลึก Social listening tools ต่งๆ วิเคราะห์และวัดผลได้
5. มีไอเดีย ทำงานเชิงรุก มีความหลากหลายตามสถาณการณ์
6. เก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลคู่แข่ง ข้อมูลสถิติ และอัพเดตสถานการณ์ทางธุรกิจต่างๆ
7. คอยซัพพอร์ต Strategic Planner และ Content Creator ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ
8. สามารถทำ Research for Marketing ได้ มีทักษะในการวิเคราะห์ การประมวลผลที่ดี มีทักษะการประสานงาน
9. และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร : 
1. เพศชาย/หญิง
2. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-----------------

ติดต่อเราได้ที่


Email : tcmsewing@gmail.com 

104 ซอยเพชรเกษม54 ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160


คุณรักษ์ อภิชาติ จันปิดตา (ผู้จัดการ)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้