“จักรเย็บผ้า”

 คือ อุปกรณ์ทุ่นแรงในงานตัดเย็บเสื้อผ้า จักรเย็บผ้ามาหลากประเภท ถ้าแบ่งตามการใช้งาน จะแบ่งได้ 2 แบบ 
  • จักรเย็บผ้าขนาดเล็ก : ใช้สำหรับงานตัดเย็บและแก้ไขเสื้อผ้าเบื้องต้น มักจะเป็นจักรเย็บ หรือจักรอเนกประสงค์ที่ปรับฝีเข็มได้ตามการใช้งาน เดินเครื่องด้วยการใช้แรงเท้า หรือใช้ไฟฟ้า
  • จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม : ใช้สำหรับการตัดเย็บเสื้อผ้าจำนวนมาก มีความคงทน และเย็บได้เร็วกว่าจักรเย็บผ้าขนาดเล็ก เดินเครื่องด้วยการใช้ไฟฟ้า

จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่  จักรเย็บ , จักรลา , จักรโพ้ง หรือ จักรพ้ง , จักรพิเศษ และ จักรปัก